Avaleht Arendaja Menetlusetapid Teadaanded Materjalid Kontaktandmed

Menetlusetapid

Planeeringute koostamist reguleerib Eestis „ Planeerimisseadus“ (PlanS). PlanS § 9 kohaselt koostatakse detailplaneering valla või linna territooriumi osa kohta ja see on maakasutuse ja lähiaastate ehitustegevuse aluseks.

Detailplaneeringu koostamisel korraldatakse selle keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), kui see on nõutud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punktis 3 sätestatud juhtudel. Sellistel juhtudel peab detailplaneeringu koostamisel arvesse võtma KSH tulemusi.

KSH eesmärk detailplaneeringu koostamise käigus on keskkonna­kaalutlustega arvestamine detailplaneeringu kehtestamisel. KeHJS § 40 lg 2 kohaselt peab KSH selgitama, kirjeldama ja hindama strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi alternatiivseid meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades strateegilise planeerimisdokumendi eesmärke ja käsitletavat territooriumi.

Nii detailplaneeringu koostamine kui KSH on jagatud menetlusetappideks.

Hetkel on käimas Viimsi vallas Muuga sadamas Koorma 2a ja Virna 3 kinnistutel Vesta Terminal Tallinn OÜ perspektiivse naftasaaduste terminali detailplaneeringu ja selle KSH programmi avalikustamine. Sellele järgneb avalik arutelu avalikustamise teates toodud kohas ja ajal.

Menetlusetappide eeldatav ajakava on toodud Viimsi vallas Muuga sadamas Koorma 2a ja Virna 3 kinnistutel Vesta Terminal Tallinn OÜ perspektiivse naftasaaduste terminali DP KSH programmi peatükis 10.

© OÜ E-Konsult, Sõpruse pst 151A, 13417 Tallinn Tel: +372 664 6730 e-post: admin@ekonsult.ee