27.07.2005

Raasiku valla üldplaneering

Raasiku valla üldplaneeringu algatas Raasiku Vallavolikogu 10. juuni 2003.a otsusega nr 48.

Üldplaneeringu koostamine algas 2003.aasta septembris.

Üldplaneeringu võttis Raasiku Vallavolikogu vastu 14.09.2004 otsusega nr 70.

Valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 10. jaanuarist 2005 kuni 06. veebruarini 2005 Raasiku Vallavalitsuse kantseleis Arukülas Tallinna mnt 24, kantselei tööaegadel. Väljapaneku käigus esitati üks täiendusettepanek, vastuväiteid ei esitatud. Ettepanekuga on arvestatud ja ettepaneku esitaja on kirjalikult kinnitanud, et tal ei ole rohkem ettepanekuid või vastuväiteid.

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 05. märtsil 2005 kell 12.00 Raasiku Vallavalitsuse II korruse saalis.

Üldplaneeringu koostamise üle teostab enne planeeringu kehtestamist järelevalvet Harju maavanem vastavalt Planeerimisseaduse § 23

Järelevalve korras tehtud märkuste kohaselt on planeeringu seletuskirja korrigeeritud

Planeeringuettepanek

Avaliku väljapaneku jooksul esitatud kirjalike ettepanekute ja järelevalve märkuste põhjal täiendatud
Üldplaneeringu seletuskiri UUS
Lisa: Seadustest tulenevaid maakasutuse kitsendusi põhjustavate nähtuste nimekiri
Lisa: Kooskõlastuste koondtabel
Lisa: Kooskõlastuste koondtabel kooskõlastuskirjadega
Avalikule väljapanekule esitatud kujul:
Planeeringuettepaneku seletuskiri
Pärast eskiislahenduse kooskõlastamist Planeerimisseaduses nõutud ulatuses:
Planeeringuettepaneku seletuskiri 07.09.2004 pdf failina

Planeeringu eskiislahendus

Planeeringu eskiislahenduse seletuskiri 21.06.2004 pdf failina 
Planeeringu kaardid

Planeeringu töömaterjal

Planeeringu tööversiooni seletuskiri 30.04.2004 pdf failina (3,5 MB)

Piirkondlikud arutelud 14.veebruaril Raasikul, 21.veebruaril Pikaveres ning 28.veebruaril Arukülas

Seisukohad, ettepanekud ja arvamused palume saata võimalusel elektronpostiga Raasiku Vallavalitsusse (kontaktisik Maili Semidor, e-kiri maili.semidor@raasiku.ee) ja üldplaneeringu koostajatele (E-Konsult OÜ, projekti juht Andres Levald, e-kiri andresl@ekonsult.ee).

Lähteandmed

2003.aasta jõuludeks anti Raasiku Vallavalitsusele üle üldplaneeringu lähteandmed. 

Raasiku valla üldplaneeringu lähteandmete aruanne

sama *.pdf failina (212 KB)

Aruande lisad:

  1. Raasiku valla üldplaneeringu aluskaardi kohtandmed
            sama *.pdf failina (115 KB)
  1. Raasiku valla teemakaardid
sama *.pdf failina (806 KB)
  1. Pilte Raasiku vallast
sama *.pdf failina (1 445 KB)

Kehtiv planeering

Koostatava üldplaneeringu lähtekohaks on Raasiku valla kehtiva üldplaneeringu materjalid (Maaplaneeringud)