Keskkonnamõju hinnangud (KMH)

AEG

TÖÖ KIRJELDUS

TELLIJA

2011Maardu linna Lao tn 29 kinnistu detailplaneeringu KMH eelhindamine
AS Maardu Terminal
2011Sillamäe sojaubade terminali KMH
OÜ Five Group
2010Lubja lubjakivikarjääri KHM
Sokkel Ehitus OÜ
2010Munalaiu ja Kihnu sadamate rekonstrueerimise KMH
OÜ Estkonsult
2009-2010AS Alexela Sillamäe naftasaaduste terminali välisõhu saasteloa KHM
AS AlexelaTerminal
2009-2010Sillamäe tsemenditehase ehitusloa taotluse KMH
Essentium Cement Eesti OÜ
2009Kalana sadama arendamise vee erikasutusloa taotluse KMH
SA Kalana Jahisadam
2009Tehniline abi laevateede suvendamiseks ja rekonstrueerimiseks Lääne-Eesti saarestikus. KMH
Ramboll Eesti AS
2008-2010AS Nord Gas Muuga LPG terminali DP KSH
AS Nord Gas
2008Muuga sadama lääneosa KMH
AS Tallinna Sadam
2008AS Nord Gas Sillamäe LPG terminali KMH
AS Nord Gas
2007-2008Viimsi vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehituse KMHAS Viimsi Vesi
2007-2009AS Silmet tehnoloogiliste protsesside kompleksse keskkonnamõju ja kasutatava tehnoloogia parima võimaliku tehnika nõuetele vastavuse hindamine
AS Silmet
2007-2008Paldiski Lõunasadama lainemurdja KMHSellhorn Ingenieurgesellschaft mbH
2007Sõitjate ja veose üle Suure Väina veo perspektiivse korraldamise kava keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi koostamine
Maanteeamet
2007AS BCT Sillamäe keemiaveoste terminali KMHAS BCT
2006-2007AS Ökosil tehnoloogiliste protsesside KMHAS Ökosil
2006-2007Paldiski biodiisli tehase rajamise KMHAS Biodiesel
2006Ekspertarvamus Muuga sojatehase ehitusprojektiga kavandatud mereveevõtuga, -kasutamisega ja -ärajuhtimisega seotud võimalike mõjude kohta keskkonnaleAS Muuga Sojatehas
2006-2007AS Stivis terminali KMH Muuga sadamasAS Stivis
2006Tallinna raudteeümbersõidu otstarbekuse ja vajalikkuse KMHAS Deloitte & Touche Eesti
2006Kesk-Peipsi sadama KMHKasepää Vallavalitsus
2006-2007AS Narva Elektrijaamad Õlitehase tehnoloogiliste protsesside KMHAS Narva Elektrijaamad
2006Eksperthinnang butüülatsetaadi laadimise kohta Muuga sadama kaidel 11, 12 ja 13AS Tankchem
2006Ekspertarvamus Dirhami sadama II ehitusjärgu keskkonnamõju kohtaOÜ Mellson Grupp
2006Miinisadama lainemurdjate rekonstrueerimise KMHKaitseministeerium
2006Iru Elektrijaama maa-ala detailplaneering ja KMHAS Trendgate
2006Sillamäe sadama infrastruktuuri ehitamise KMHAS Sillamäe sadam
2006-2007Muuga sadama lääneosa KMHAS Tallinna Sadam
2005-2006Ruhnu saare Ringsu sadama kaitsemuulide rekonstrueerimise KMHAS Saarte Liinid
2005-2006Sillamäe sadamasse planeeritava vedelgaasi (LPG) ümberlaadimisterminali KMHAS Sillgas
2005Sillamäe keemiaterminali KMHAS Tankchem
2005Väljaõppe- ja administratiivstruktuuriüksuse Mereväebaas kaide renoveerimise KMHKaitseministeerium
2005Sojaubade töötlemise ettevõtte biodiisli mooduli KMHAS Muuga Sojatehas
2005Eurodek Muuga terminalides nafta ja metanooli käitlemise KMHOÜ Eurodek Muuga Services
2004-2005Saaremaa püsiühenduse KMHRambøll A/S (Taani)
2004-2005Kihnu sadama riigile kuuluva osa rekonstrueerimisprojekti KMHAS Saarte Liinid
2004Paldiski Lõunasadama kai nr. 7 esise ala, sissesõidukanali ja laevade pöördeala täiendavate süvendustööde KMHAS Alexela Terminal
2004Söeterminali projekti KMHAS Coal Terminal
2004Lipumastitehase detailplaneering ja keskkonnamõju hinnang. Kose vald, HarjumaaAS International Flagpoles
2004Pakterminali laienduse KMHAS Pakterminal
2004Kütusetorustiku Dn 900 projekti Muuga sadamas kaidel 9a/10a KMH ja riskianalüüsAS Trendgate
2004Muuga sadamasse Koorma 4 planeeritava väetiseterminali asukohavaliku KMHAS DBT
2003AS Silmet NORM-jäätmete käitlemise kiirgusohutuse KMHAS Ökosil
2003Sillamäe sadama laevakanali ja tankerikai esise süvendamise projekti KMHAS Sillamäe Sadam
2003Sillamäe sadama naftaterminali eelprojekti KMHAS Sillamäe Sadam
2003Naftasaaduste terminali eelprojekti KMH Muuga sadamas, Koorma 2A, 2B ning Virna 3, 3A ja 3BOÜ Eurodek Synergy
2003Sillamäe jäätmehoidla kattematerjali hankimiseks kavandatavate süvendustööde KMHAS Ökosil
2003Stivterminali asukohavaliku KMHAS Stivterminal
2003Tallinna Vanasadama kruiisikai KMHAS Tallinna Sadam
2003Sillamäe raudteejaama KMHAS Sillamäe Sadam
2003Sillamäe sadama kaitsemuuli, kaldakindlustuse ja tankerikai hüdrotehniliste ehitiste KMHAS Silmet Grupp
2003Kelvingi paadisadama KMHMTÜ Kelvingi Paadisadam
2002-2003Tallinna Mustjõe asumi detailplaneeringu KMHOÜ Arhitektuuribüroo Kosmos
2002Vilja 4 naftasaaduste terminali KMHAS Eurodek Synergy
2002Virtsu sadama kaide nr. 1, 2, 3, 4 ja 6 rekonstrueerimise KMHAS Merin
2002Sojaubade töötlemise ettevõtte asukohavaliku KMH Muuga sadamas, Koorma tee 2AS Transiidikeskuse
2002Inertmaterjalide lõppladustamise KMH Muuga sadama idaosasAS Tallinna Sadam
2002-2003Paldiski Lõunasadama kai nr. 1 rekonstrueerimise projekti KMHAS Alexela Terminal
2002Muuga sadama söeterminali asukohavaliku KMHAS Tallinna Sadam
2002Muuga konteineriterminali KMHHaecon Ltd, Belgium
2002Detailplaneering ja KMH Kunda linna Liiva ja Raua maaüksusteleAS Estonian Cell
2002Paldiski Lõunasadama kaldakindlustuse KMHAS Tallinna Sadam
2002AS Silmet jäätmekäitluskontseptsiooni KMHAS Ökosil
2002Saaremaa läänerannikule kavandatava meresadama asukohavaliku KMHAS Saarte Liinid
2002Rohuküla sadama kai nr. 1 akvatooriumi põhja süvendamise KMHAS Saarte Liinid
2002Muuga sadama kai 9A/10A ehitamise KMHAS Tallinna Sadam
2002Paldiski Lõunasadama sadamabasseini, sissesõidukanali ja laevade pöördeala süvendamise KMHAS Tallinna Sadam
2002Virtsu sadama akvatooriumi põhja puhastustööde KMHAS Saarte Liinid
2002Muuga sadama kai nr. 9 rekonstrueerimise KMHAS MGT Muuga Grain Terminaal
2001Jaani tee 3 ja 5 paikneva lautri KMHAadu Luukas
2001Metüültributüülestri terminali asukohavaliku KMH Muuga sadamas, Vilja 1OÜ Transcontinental
2001Neste Eesti AS Tallinna terminaali laiendamise KMH Muuga sadamas, Lasti tee 18Neste Eesti AS
2001Narva Elektrijaamade Õlitehase tahkete jäätmete KMHAS Narva Elektrijaamad
2001Maardu järve põhjaosa kalda-ala detailplaneeringu KMHMaardu Linnavalitsus
2001Rohuküla sadama kai nr. 2 ja 3 KMHAS Saarte Liinid
2001Muuga sadama kaide 9A ja 10A eelprojekti keskkonnaekspertiisAS Merin
2001Muuga sadama kai 1C eelprojekti keskkonnaekspertiisAS Merin
2001Muuga sadamas, Vilja 4A naftaterminali asukohavaliku KMHAS Eurodek Transcargo
2001Illiku laiu detailplaneeringu KMHOÜ Fine Timber
2000Eurodek Transhipment AS naftaterminali raudtee-estakaadi asukohavaliku keskkonnaekspertiis Muuga sadamas, Lasti tee 16AAS Eurodek Transhipment
2000Virtsu sadama laienduse keskkonnaekpertiisAS Saarte Liinid
2000Eurodek Muuga AS naftaterminali tehnilise projekti keskkonnaekspertiisAS Eurodek Muuga
2000Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla sulgemisprojekti keskkonnamõju hinnangAS Ökosil
2000Keskkonnamõjude hinnang AS Milstrand Viimsi terminaali laiendusele kolme 7500 t mahutigaAS Milstrand
1999Muuga sadama kai nr 9 rekonstrueerimise tehnilise projekti keskkonnaekspertiisAS MGT Muuga Grain Terminaal
1999Muugal, Õli tn 1 kütuseterminali asukohavaliku keskkonnaekspertiisAS Eurodek Muuga
1998Eurodek Transhipment AS raudtee-estakaadi asukohavaliku keskkonnaekspertiis Muuga sadamas, Lasti tee 16AS Eurodek Transkeemia Eesti
1998Eurodek Transkeemia Eesti AS naftasaaduste terminali laienduse keskkonnaekspertiis Muuga sadamas, Õli 6Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus
1998Metanooli laadimise keskkonnakaitseline kontrollarvutus Eurodek Transkeemia AS terminalis Muuga sadamas, Õli 3AS Eurodek Transkeemia Eesti
1998AS Lonessa naftasaaduste terminali asukohavaliku keskkonnaekspertiisKeskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus
1998EK bensiinijaamade pinnasereostuse järeluuringAS Shell Eesti
1997-1998Kuivastu sadama laienduse keskkonnaekspertiisAS Saarte Liinid
1997Keskkonnakaitseline ekspertarvamus vedelkütuse kvaliteedinõuete kohtaAS Estonian Oil Services
1997Munalaiu sadama laienduskava keskkonnaekspertiisOÜ Munalaid
1997Paldiski Põhjasadama üldplaneeringu keskkonnaekspertiisMaa ja Vesi Oy/ Baltic Tank Ltd.
1997Bekkeri sadamasse kavandatava kütuseterminaali asukohavaliku keskkonnaekspertiisAS Balti Baas
1997Muuga naftaterminali II ehitusjärgu tööprojekti keskkonnaekspertiisAS Eurodek Transkeemia Eesti
1996Kunda tsemendisadama keskkonnaekspertiisKunda-Nordic Tsement Ltd.
1996Eurodek Transkeemia Eesti AS naftasaaduste terminali Õli 6 asukohavaliku keskkonnaekspertiis ja äriplaanAS Eurodek Transkeemia Eesti
1995Muuga sadama idaosa arenguskeemi täpsustuse keskkonnaekspertiisKeskkonnaministeerium
1995Eurodek Transkeemia Eesti AS naftasaaduste terminali eelprojekti keskkonnaekspertiisKeskkonnaministeerium
1995N -Terminaali Viimsi kütusebaasi eelprojekti keskkonnaekspertiisKeskkonnaministeerium
1994Muuga sadama naftaproduktide terminali territooriumi loode suunas laiendamise keskkonnaekspertiisKeskkonnaministeerium
1994Läti Ainaži meresadama rekonstrueerimiskava rahvusvaheline keskkonnaekspertiisKeskkonnaministeerium
1994Ekspertarvamus Muuga sadama II ehitusjärjekorra põhjendusmaterjali kohtaKeskkonnaministeerium
1994Ekspertarvamus Eurodek Transkeemia Eesti AS naftakeemiasaaduste terminali asukohavaliku kohtaKeskkonnaministeerium
1993AS Scantrans tootmisbaasi tehniline ja keskkonnakaitseline ekspertiis Kopli sadamasAS Scantrans
1993Muuga sadama laiendamise võimaluste keskkonnaekspertiisRE Tallinna Sadama Muuga sadam
^ Üles